Timo Schweckendiek

Matthijs Kok

Alumni Masterclass: Nieuwe ontwikkelingen in waterveiligheid: hoe houden we droge voeten?

Een goede bescherming tegen overstromingen is voor de veiligheid en welvaart van ons laaggelegen land van groot belang. In de afgelopen jaren zijn er mede door ontwikkeling van nieuwe kennis, het Deltaprogramma en rampen in het buitenland verschillende ontwikkelingen geweest in het denken over hoogwaterbescherming in Nederland. In deze masterclass geven we u een overzicht van deze ontwikkelingen en de bijdrage vanuit het onderzoek aan de TU Delft.

  • Aanmelden is niet meer mogelijk

Ir. T. Schweckendiek (onderzoeker) gaat in op de invloed van de recente internationale overstromingsrampen op het denken over hoogwaterbescherming in Nederland. Aandacht zal onder andere worden besteed aan de lessen uit buitenlandse overstromingen, zoals die in Duitsland (2013). Ook zal er aandacht zijn voor de relevantie voor de Nederlandse praktijk van deze rampen en de manier hoe overstromingsrisico´s geanalyseerd en in kaart worden gebracht.

Prof. dr. ir. Matthijs Kok (hoogleraar waterveiligheid) gaat dieper in op de nieuwste ontwikkelingen in de overstromingsrisicobenadering. Door deze benadering ontstaat meer inzicht in de kansen en gevolgen van overstromingen en daarmee een beter beeld van de veiligheid en een goede basis voor het prioriteren van maatregelen. Hij gaat ook in op recente veranderingen in de normering voor waterkeringen en de rol van de strategie meerlaagsveiligheid (de combinatie van preventie en gevolgbeperking).

In een slotdiscussie met de aanwezigen wordt ingegaan op mogelijke oplossingsrichtingen voor een waterveiliger Nederland.


Dijkdoorbraak bij Fischbeck, Duitsland, Juni 2013 (bron: stern.de)

 

 

© 2017 TU Delft

Metamenu