Transport

Transport is onmisbaar voor maatschappij en economie. Het leidt ook tot files, ongevallen, luchtvervuiling en uitstoot van broeikasgassen. Hoe kunnen we zorgen voor efficiënt, veilig en betrouwbaar transport van personen en goederen? En, hoe kunnen we het milieu daarbij ontzien?
Ons onderzoek richt zich op de ontwikkeling van kennis over efficiënt, betrouwbaar, veilig en schoon transport. Onderzoekers binnen dit thema behoren tot de mondiale top 5 op transportgebied.

Meten, modelleren, optimaliseren

Kenmerkend voor ons onderzoek is de aandacht voor meten, modelleren en optimalisatie van transport. We doen onderzoek naar transport van personen en goederen, via de weg maar ook via bijvoorbeeld rail of water; we bekijken verkeersstromen, het informeren van reizigers en weggebruikers, de planning van havens en vaarwegen en het verbeteren van het openbaar vervoer. En steeds meer wordt informatie- en communicatietechnologie gebruikt voor efficiënt, betrouwbaar, veilig en schoon transport.

Transportvoorzieningen en de efficiënte inzet

We verrichten onderzoek op 3 samenhangende onderzoeksvelden:

  1. Ontwerpen en plannen van infrastructuur en infrastructuurnetwerken
    We doen onderzoek naar het ontwerp van een betrouwbaar en duurzaam multimodaal transportnetwerk – netwerken waarbij vooral wordt gelet op de aansluiting van verschillende vormen van openbaar vervoer - voor de Randstad. Hoe kunnen we het aanbod van multimodaal transport afstemmen op ruimtelijke ontwikkelingen zoals woningbouw en de bedrijventerreinen? Wat is de relatie tussen betrouwbaarheid en snelheid in zwaar belast openbaar vervoersystemen? Deze kennis gebruiken we voor het ontwerp van  nieuwe multimodale transportnetwerken voor nieuwe wijken en stedelijke gebieden.
  2. Interactie tussen vraag naar transport en het aanbod van voorzieningen
    We doen onderzoek naar het effect van de reistijd en de betrouwbaarheid van transportmiddelen (fiets, auto en openbaar vervoer) op de vervoerkeuze van reizigers. Welk effect heeft het aanleggen of verbreden van een verbinding of het aanbieden van openbaar vervoer op het reizigersgedrag. Met deze kennis kunnen we de effectiviteit van maatregelen om het transport te verbeteren toetsen. 
  3. Efficiënt gebruik van transportvoorzieningen
    We meten bijvoorbeeld hoeveel auto’s per tijdseenheid over een stuk snelweg rijden en bekijken bij welke dichtheid files dreigen te ontstaan: wat gebeurt er als je automobilisten meer verkeersinformatie geeft? Welk effect hebben variabele maximumsnelheden op filevorming? Deze kennis leidt tot nieuwe manier om het doorstroom van verkeer te bevorderen, bijvoorbeeld door het homogeniseren van verkeersstromen en het beter benutten van alternatieve routes in het totale wegennetwerk.


De faculteit CITG werkt op het gebied van transport samen met andere faculteiten van de TU Delft, met andere universiteiten in binnen- en buitenland, maar ook met Rijkswaterstaat, TNO, ingenieursbureaus en de industrie. Samen ontwikkelen we oplossingen gebaseerd op de nieuwste wetenschappelijke inzichten die toepasbaar zijn in de praktijk. Alle kennis wordt direct vertaald in onderwijs dat daarmee continu de meest recente wetenschappelijke inzichten omvat.

Prof.dr.ir. Bart van Arem

Thematrekker en hoogleraar Mobiliteit  

Meer informatie

Meer informatie over onderzoek

Meer informatie over opleidingen

Meer informatie over samenwerken

Meer informatie over het Transport Institute

Meer informatie over het Delft Infrastructures and Mobility Initiative

Coöperatieve voertuig- wegsystemen
Samen met Shell onderzoekt de TU Delft hoe het wegvervoer kan worden geoptimaliseerd op brandstofverbruik en uitstoot van milieubelastende stoffen. Hierbij kijken de onderzoekers nadrukkelijk naar coöperatieve voertuig-wegsystemen. Hierbij communiceren auto’s niet alleen onderling, maar ook met zogeheten wegkantstations. Om de verkeersafwikkeling te optimaliseren onderzoeken Shell en de TU bijvoorbeeld het automatiseren van rijtaken en snelheids- en rijstrookadviezen via communicatie tussen voertuigen onderling en tussen voertuigen en de wegkantstations. 


Verzekeringspremie afhankelijk van rijgedrag
De TU Delft onderzoekt of het rijgedrag van automobilisten gebruikt kan voor een systeem van variabele premies voor autoverzekeringen. Hiervoor werkt de universiteit samen met TNO, NXP, TomTom en Logica. Het idee is dat een automobilist minder premie betaalt als hij zich aan de maximumsnelheden houdt, veel buiten de spits rijdt en vooral op ’veilige’ wegen rijdt. Met moderne informatietechnologie zijn al deze factoren relatief eenvoudig vast te stellen. 

© 2017 TU Delft

Metamenu