Stedelijk Water

Het thema Stedelijk Water richt zich op de urbane waterketen. Hierbij gaat het niet alleen om waterwinning, het produceren van drink- en proceswater en het verzamelen en behandelen van afvalwater, maar ook om opvang en afvoer van neerslag en het tegengaan van zoute kwel. Zowel binnen het onderzoek als onderwijs staat een integrale benadering centraal en wordt faculteitsoverstijgend gewerkt.

Aanpak van prioritaire stoffen in drinkwaterbronnen

Een mooi voorbeeld van onze integrale benadering is de aanpak van prioritaire stoffen - ziekteverwekkers, hormonale stoffen en medicijnresten - in de bronnen voor ons drinkwater. We doen binnen het thema onderzoek naar nieuwe zuiveringstechnieken en combinaties van bestaande technieken waarmee we deze stoffen kunnen verwijderen. Tegelijkertijd willen we voorkomen dat deze stoffen in het water terechtkomen.

Hergebruik van afvalwater

Binnen het thema wordt het onderwerp ‘hergebruik van water en afvalstoffen’ steeds belangrijker. Zo doen we onderzoek naar het apart opvangen en reinigen van urine. Zo’n geconcentreerd afvalstroom is veel eenvoudiger te zuiveren. Daarbij kunnen we nuttige stoffen - urine bevat veel fosfaat en stikstof - terugwinnen en hergebruiken, bijvoorbeeld voor kunstmestproductie.

Zoute kwel

Neem de Harnaschpolder. In deze polder zijn veel glastuinbouwbedrijven die regenwater en grondwater gebruiken voor het begieten van hun gewassen. Door de grondwateronttrekking neemt de zoute kwel in het gebied toe. We onderzoeken of het effluent van de afvalwaterzuiveringsinstallatie in het gebied - dat nu nog in zee wordt geloosd - na opwerking geschikt is als gietwater. De voordelen daarvan zijn een vermindering van het grondwaterverbruik en daarmee voor een afname van de zoute kwel. Daarnaast kunnen de meststoffen in het effluent worden hergebruikt voor de gewassen in de kassen.

Praktijkproblemen

Ook in het onderwijs benaderen we de urbane waterketen integraal. Zo werd in het vak Drinkwaterbereiding tot voor kort alleen gekeken naar drinkwaterinstallaties. Inmiddels, laten we onze studenten ‘ketenbreed’ onderwerpen kiezen en zowel drink- als afvalwaterinstallaties ontwerpen. Verder gaan we in ons onderwijs zo veel mogelijk uit van praktijkproblemen. Problemen die vaak om een integrale benadering vragen.

Prof.dr.ir. Jules van Lier

Thematrekker en hoogleraar Afvalwaterzuivering

Meer informatie

Meer informatie over onderzoek

Meer informatie over onderwijs

Meer informatie over samenwerking

Decentrale sanitatie
Samen met het advies- en ingenieursbureau MWH doet de TU Delft momenteel onderzoek naar decentrale sanitatie. Hierbij wordt onder andere gekeken naar het scheiden van ‘grijs’ en ‘zwart’ afvalwater in woningen en het effect hiervan op afvalwatertransport- en zuiveringsystemen. Het idee is dat het geconcentreerd houden van afval(water)stromen het efficiënt terugwinnen van grondstoffen dichterbij brengt. Zo kan zwart afvalwater op wijkniveau worden gebruikt om biogas op te wekken, terwijl het grijze afvalwater na een aantal eenvoudige zuiveringsstappen wellicht lokaal kan worden geïnfiltreerd. 


Arseen ondergronds verwijderen
In Bangladesh komen in het grondwater van nature hoge concentraties van het kankerverwekkende arseen voor. De TU Delft onderzoekt of ondergrondse arseenverwijdering een oplossing kan bieden. De beoogde techniek kenmerkt zich door eenvoud. Via een drinkwaterput wordt zuurstofrijk water in de bodem gebracht. Dit zorgt ervoor dat het aanwezige ijzer oxideert en een roestlaagje vormt op de gronddeeltjes. Als er vervolgens water wordt opgepompt adsorbeert de roest niet alleen het vrije ijzer uit het grondwater maar ook het arseen. 

© 2017 TU Delft

Metamenu