Geo-energie

De winning van olie en gas is nog altijd het belangrijkste onderwerp binnen het thema Geo-energie, maar ook naar geothermie, ondergrondse opslag van CO2 en onconventionele koolwaterstoffen wordt veel onderzoek gedaan. De onderzoekers gaan hierbij uit van de kenmerkende Delftse aanpak - waarbij geologie, geofysica en ingenieurswetenschappen worden gecombineerd - en werken veel samen met bedrijven, kennisinstellingen en andere faculteiten.

Nu het lastig blijkt om nieuwe olievoorraden te vinden, wordt het ontwikkelen van slimme technieken om meer olie uit bestaande bronnen te winnen steeds belangrijker. Daarom is een groot deel van ons onderzoek gericht op het verhogen van de winningsfactor. We doen onderzoek naar de mogelijkheden van ‘enhanced oil recovery’ technieken, zoals het ondergronds injecteren van stoom, polymeren en oppervlakteactieve stoffen. We gaan na hoe we de stroming van olie in een reservoir beter kunnen sturen met slimme meet- en regeltechnieken. Verder bestuderen we op welke manier we de geologische karakterisering van reservoirs kunnen verbeteren en hoe we het verloop van processen kunnen volgen door geofysische metingen om de zoveel tijd te herhalen.

Aardwarmte

Aangezien de conventionele olievoorraden eindig zijn, doen we ook onderzoek naar andere vormen van geo-energie zoals geothermie. Aanleiding was het Delft Aardwarmteproject, een initiatief van enkele van onze studenten om te kijken of de TU-wijk met aardwarmte kan worden verwarmd. In het begin was het onderzoek vooral gericht op deze toepassing, maar inmiddels bestuderen we ook de meer theoretische aspecten van geothermie. Verder hebben we, vanuit ons streven om ons onderwijsprogramma goed te laten aansluiten op ontwikkelingen op onderzoeksgebied, een collegereeks geothermie ontwikkeld.

Samenwerken

Op vrijwel al deze verschillende onderzoeksgebieden werken we samen met andere partijen. Voor het onderzoek naar CO2-opslag nemen we bijvoorbeeld deel aan het CATO-project, terwijl we op het gebied van geothermie samenwerken met enkele innovatieve ingenieursbureaus. De onderzoeken naar het optimaliseren van de olie- en gaswinning zijn onderdeel van grote projecten zoals ISAPP, Delphi en de Recovery Factory. Binnen deze projecten werken we samen met Shell en andere oliemaatschappijen, TNO en geofysische bedrijven. Daarnaast werken we ook samen met andere Delftse faculteiten op het gebied van toegepaste wiskunde, akoestiek, chemie, stromingsleer en systeem- en regeltechniek.

Ruimte voor goede ideeën

Op de langere termijn willen we ons richten op een optimale combinatie van energiebronnen zodat we een bijdrage kunnen leveren aan een verantwoorde overgang van een energiehuishouding die voornamelijk is gebaseerd op traditionele energiebronnen, naar één die zich kenmerkt door een slimme combinatie van alternatieve en traditionele bronnen. En we vinden het belangrijk dat er altijd ruimte blijft voor goede ideeën vanuit onze studentenpopulatie. Het Delft Aardwarmteproject heeft ons weer doen beseffen hoeveel initiatief en energie er is bij onze studenten.

Prof.dr.ir. Jan Dirk Jansen

Thematrekker en hoogleraar reservoir systems and control.

Meer informatie

Meer informatie over onderzoek

Meer informatie over opleidingen

Meer informatie over samenwerken

Meer informatie over het Delft Energy Initiative

  CATO: CO2-afvang, transport en opslag
  Het CATO-programma wordt uitgevoerd door een breed consortium. De Delftse onderzoekers richten zich op ondergrondse opslag en monitoring, waarbij injectie van CO2 in reservoirgesteenten een belangrijk aandachtsgebied is. Ook wordt onderzoek gedaan naar geofysische methoden waarmee eventuele migratie van CO2 in de ondergrond kan worden gevolgd. 


  Delphi
  Het Delphiconsortium doet onderzoek naar innovatieve seismische meetmethoden waarbij zowel wordt gekeken naar methoden voor het opsporen van olie- en gasvoorraden, als methoden die bijdragen aan het verbeteren van de olieproductie. In het consortium participeren veel oliemaatschappijen en geofysische bedrijven. De TU Delft is een van de kennispartijen.


  Recovery Factory & ISAPP
  De gezamenlijke onderzoeksprogramma’s Recovery Factory, van TU Delft en Shell, en ISAPP (Integrated Systems Approach to Petroleum Production), van TNO, TU Delft en ENI (een Italiaanse oliemaatschappij), zijn gericht op het verhogen van de opbrengst van oliereservoirs. Slimme meet- en regelsystemen spelen daarbij een belangrijke rol. 

  © 2017 TU Delft

  Metamenu