Deltatechnologie

Hoe zorgen we dat mensen ook in de toekomst veilig en comfortabel kunnen leven in laaggelegen deltagebieden? Binnen het thema Deltatechnologie kijken we naar klimaatverandering, zeespiegelstijging en bodemdaling en zoeken we voortdurend oplossingen die zo min mogelijk nadelige gevolgen hebben voor natuur en milieu.

Leven in een delta vraagt om een goede bescherming tegen het omringende water. Dat geldt waar dan ook ter wereld. De meeste aandacht binnen het thema gaat dan ook uit naar de bescherming tegen overstromingen en wateroverlast. Andere onderwerpen hangen daar veelal mee samen. Zo onderzoeken we hoe je de ruimtelijke ordening het beste kunt afstemmen op de waterhuishouding, gaan we na hoe we onze zoetwatervoorziening kunnen garanderen en ontwikkelen we overstromingsmodellen om de gevolgen van overstromingen inzichtelijk te maken.

Zandmotor

Om ook in de toekomst de veiligheid te kunnen garanderen, bestuderen we hoe we moeten omgaan met een hogere zeespiegel, grotere rivierwaterafvoeren en extreme neerslaghoeveelheden. Voor het versterken van zandige kusten, zoals de Nederlandse, onderzoeken we alternatieven voor de traditionele zandsuppleties op het strand en de inmiddels veel gebruikte onderwatersuppleties. Een kansrijke optie is de ‘zandmotor’. Hierbij breng je in één keer lokaal een grote hoeveelheid zand aan vlak voor de kust - wat ecologisch de minste schade veroorzaakt - waarna het zand geleidelijk via natuurlijke processen over de kust wordt verspreid. Deze aanpak, die we bouwen met de natuur noemen, willen we ook op andere gebieden gaan toepassen.

Waterkeringen en Rivierafvoeren

Onderzoek naar waterkeringen neemt ook een belangrijke plaats in binnen het thema Deltatechnologie. Op dit gebied werken we intensief samen met Rijkswaterstaat en het kennisinstituut Deltares. We ontwikkelen kennis over specifieke faalmechanismen zoals piping, en bestuderen de mogelijkheden van multifunctionele dijken, die waterkeren combineren met andere functies. Een ander onderwerp is rivierafvoeren. Inzicht in deze afvoeren is van belang voor het bepalen van de maatgevende hoogte en sterkte van onze rivierdijken. We bekijken neerslag- en afvoerprocessen in de haarvaten van stroomgebieden onder extreme omstandigheden. We doen veldonderzoek, ontwikkelen en testen nieuwe meetmethoden en maken modellen waarmee we de neerslag- en afvoerprocessen kunnen beschrijven en voorspellen.

Meten en monitoren

Een belangrijke ontwikkeling binnen ons onderzoek is dat we steeds meer meten en monitoren in het veld. Met videocamera’s volgen we bijvoorbeeld de ontwikkeling van de kustlijn en de effecten van suppleties en met stereovideo kunnen we de golfaanvallen op de kust in beeld brengen. Deze veldmetingen gebruiken we onder andere om onze modellen te valideren. Ook onderzoeken we of we met satellietmetingen de hoogte en vervormingen van waterkeringen goed kunnen vaststellen.

Prof.dr.ir. Marcel Stive

Thematrekker en hoogleraar kustwaterbouwkunde.

Meer informatie

Meer informatie over onderzoek

Meer informatie over opleidingen

Meer informatie over samenwerken

Meer informatie over het Delft Research Center Infrastructure and Mobility

Kust in kaart met jetski

Voor kustonderzoek in ondiep water wordt een speciale jetski ingezet die is uitgerust met GPS en een sonarsysteem om de diepte te meten. De jetski is veel goedkoper dan een boot en vooral in de branding beter hanteerbaar. De TU Delft stelt de jetski voor 5.000 euro per dag beschikbaar aan klanten zoals baggerbedrijven om de kustbodem in kaart te brengen. Studenten doen de metingen en met de inkomsten breidt de universiteit de meetapparatuur steeds meer uit. Een staaltje van academisch ondernemerschap.

 

© 2017 TU Delft

Metamenu