Onderzoeksportfolio

De faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen heeft het onderzoek ingedeeld in vijf facultaire onderzoeksthema’s.

Deltatechnologie  

Geo-energie  

Stedelijk water 

Hoe zorgen we dat mensen ook in de toekomst veilig en comfortabel kunnen leven in laaggelegen deltagebieden? Binnen het thema Deltatechnologie kijken we naar klimaatverandering, zeespiegelstijging en bodemdaling en zoeken we voortdurend oplossingen die zo min mogelijk nadelige gevolgen hebben voor natuur en milieu 

De winning van olie en gas is nog altijd het belangrijkste onderwerp binnen het thema Geo-energie, maar ook naar geothermie, ondergrondse opslag van CO2 en onconventionele koolwaterstoffen wordt veel onderzoek gedaan. De onderzoekers gaan hierbij uit van de kenmerkende Delftse aanpak – waarbij geologie, geofysica en ingenieurswetenschappen worden gecombineerd – en werken veel samen met bedrijven, kennisinstellingen en andere faculteiten. 

Veilig drinkwater voor iedereen en voldoende schoon grond- en oppervlaktewater. Dat zijn in het kort de doelen waarnaar het thema Urban Water Cycle streeft. Daartoe ontwikkelen de secties Sanitary Engineering en Water Resources Engineering hoogwaardige kennis, gericht op het oplossen van vragen als: hoe zijn sporen van medicijnen bijvoorbeeld effectief uit drinkwater te verwijderen? Met welke slimme teelt- en irrigatietechnieken kunnen boeren in Afrika optimaal gebruik maken van de schaarse hoeveelheid water? 

Bouw & Infra 

Transport 

Toonaangevend onderwijs, afgestemd op de behoeften van de markt en excellent wetenschappelijk onderzoek op het gebied van het constructief ontwerpen van gebouwen en het constructief en integraal ontwerpen van civiele infrastructuur. Dit zijn de twee hoofddoelen van het thema Bouw & Infra. Een goed balans tussen science, engineering en design vormt daarvoor het uitgangspunt. 

Transport is onmisbaar voor maatschappij en economie. Het leidt ook tot files, ongevallen, luchtvervuiling en uitstoot van broeikasgassen. Hoe kunnen we zorgen voor efficiënt, veilig en betrouwbaar transport van personen en goederen? En, hoe kunnen we het milieu daarbij ontzien?
Ons onderzoek richt zich op de ontwikkeling van kennis over efficiënt, betrouwbaar, veilig en schoon transport. Onderzoekers binnen dit thema behoren tot de mondiale top 5 op transportgebied. 


 

© 2017 TU Delft

Metamenu