Gebouwen en Civieltechnische Constructies

De missie van Gebouwen en Civieltechnische Constructies luidt: het verwerven en overdragen van kennis op het gebied van het ontwerpen, dimensioneren, fabriceren, bouwen en hergebruiken van Gebouwen en Civieltechnische Constructies.

Er is een grote bouwactiviteit, zeker in de infrastructuur en veel vernieuwingen doen zich voor. Uitdagende opgaven in de bouw betreffen ondermeer hoogbouw, ondergronds bouwen, meervoudig ruimtegebrek, duurzaam bouwen en infrastructurele projecten. De ontwikkelingen voor nu en de toekomst kan als volgt worden samengevat:

  • Uitdagende opgaven in de bouw
  • Integraal denken
  • Hernieuwde aandacht voor (conceptueel) ontwerpen
  • Inspelen op moderne productiemethoden
  • Aandacht voor duurzaam bouwen
  • Innovaties voor bestaande infrastructuur
  • Nieuwe in combinatie te vormen materialen
  • Nieuwe methodieken in onderzoek
  • Internationaal opereren
  • Construeren in alternatieve materialen

Het onderwijs en onderzoek wordt uitgevoerd in een nationale en internationale context. Op nationaal niveau wordt een intensieve samenwerking met TNO Bouw nagestreefd. Dit komt ondermeer tot uiting door de oprichting van het gemeenschappelijk kenniscentrum “Ducon” (Duurzaam Construeren). Eveneens wordt gestreefd naar een intensieve samenwerking met Rijkswaterstaat. Op internationaal niveau wordt gestreefd naar een toename van  het aantal grensoverschrijdende onderzoeksprojecten. Dit loopt van “Europa-brede” projecten tot bilaterale projecten tussen twee universiteiten.

De sectie Gebouwen en Civieltechnische Constructies is onderverdeeld in vier verschillende groepen met ieder zijn eigen vakgebied. Hieronder staat een kleine omschrijving van de groep en een link voor meer informatie.

Betonconstructies

Beton is wereldwijd het meest toegepaste bouwmateriaal. De reden daarvoor is dat met dit materiaal op betrekkelijk eenvoudige en economische wijze vele constructievormen zijn te realiseren, die voldoen aan de eisen van sterkte, stabiliteit en duurzaamheid onder de meest uiteenlopende belasting- en milieucondities. Betonconstructies staan bekend als draagstructuur voor gebouwen, bruggen, enz.,

meer...

Gebouwen

De Master-opleiding Gebouwen richt zich op het constructief en bouwtechnisch ontwerpen van gebouwen: hoe vertaal je als ontwerper de architectonische vorm in een veilig, rationeel, duurzaam, realiseerbaar en comfortabel gebouw?.

meer...

Houtconstructies en Houttechnologie

De onderzoekslijn richt zich op het gebruik van hout als grondstof voor de bouw en civieltechnische constructies. Hout geldt als een van de weinige echt vernieuwbare grondstoffen en wordt steeds belangrijker in de ontwikkeling naar een volledig duurzame samenleving. Duurzaam bouwen in optima forma.

meer...

Staal- en Composiete constructies

De kern van de leerstoel is het doen van onderwijs en onderzoek in staal- en composiete constructies op het gebied van civieltechnische werken. Het betreft hier onderzoek naar stabiliteit, verbindingen, levensduurvoorspelling (vermoeiing, scheurgroei, brosse breuk) in gebouwen, de civiele gezondheidszorg, de waterbouwkunde, offshore en andere objecten.

meer...

Naam auteur: Henk Spiewakowski
© 2017 TU Delft

Metamenu